Forum för forskningskommunikation

PROGRAM FORUM FÖR FORSKNINGSKOMMUNIKATION

10 MAJ, 2017

For an English version of the programme, please scroll down.

FÖRNUFT ELLER KÄNSLA?

12:30 Registrering

13:00 Välkommen!
Stefan Örgård, Vetenskapsfestivalen
Anna Maria Fleetwood, Vetenskapsrådet

Rational denial of undeniable climate change: Science in an era of ‘post-truth’ politics
Professor Stephan Lewandowsky, University of Bristol

Samtal: Hur skapar vi engagemang och tillit i forskningkommunikationen?
• Lena Lid Falkman, retorikexpert
• Emanuel Karlsten, journalist
• Jesper Strömbäck, medieforskare

14:30 Fika och mingel

15:00 Parallella seminarier:

1. (O)strategisk kommunikation?
Forskning och högre utbildning ska leda till samhällsutveckling, välfärd och konkurrenskraft. Hur återspeglas detta i lärosätenas kommunikation? Vi redovisar nuläget och diskuterar utvecklingsmöjligheter.
Lars Niklasson, rektor på Högskolan i Skövde
Samtalsledare: Eva Regårdh, Stiftelsen för strategisk forskning, Ulf Hall, KK-stiftelsen.

2. Varför räcker inte fakta för att övertyga? (arrangör: nätverket FORSKOM)
Forskares egna berättelser blir allt viktigare för att kommunicera vetenskap och göra forskningen relevant. Men vad händer när forskaren förväntas bli personlig för att beröra sin publik? Hur kan vi lyfta komplexa frågor till diskussion utan att hamna i förenklade för-eller-emot-resonemang?
Anders Duus, dramatiker
Caroline Jonsson, forskare Göteborgs universitet
Maria Osbeck, forskare Stockholm Environment Institute
Björn Sandén, forskare Chalmers
Samtalsledare: Eva Krutmeijer och Ragnhild Larsson, nätverket FORSKOM

3. Scicomm Showcases!
Inspireras av forskningskommunikation i våra grannländer.
• Rakket 69 – prisbelönt TV-talangtävling för unga forskare
Terje Tuisk, Estlands forskningsråd
• Res med norska dialekttåget
Sidsel Flock Bachmann, Emmy Gram Lauvanger, Norges forskningsråd
• ScienceNordic – oberoende nyhetskanal för nordisk vetenskap
Vibeke Hjortlund, ScienceNordic

16:00 Förflyttning

16:15 Plenarsession

Sofie Vanthournout, Director of Sense About Science Europe
How to stand up for science in polarised debates

Reetta Kettunen, Secretary General of the Committee for Public Information
Initiatives and Measures for an open and responsible science communication landscape in Finland

Jubileum – Forum för forskningskommunikation fyller fem år!

17:30 Avslutning

Moderatorer
Helena Bornholm, Vetenskapsrådet
Anders Sahlman, Vetenskap & Allmänhet

TALARE/SPEAKERS

PROGRAMME SCIENCE COMMUNICATION FORUM

MAY 10, 2017

12:30 Registration

13:00 Welcome!
Stefan Örgård, International Science Festival, Gothenburg
Anna Maria Fleetwood, Swedish Research Council

Rational denial of undeniable climate change: Science in an era of ‘post-truth’ politics
Cognitive scientist Stephan Lewandowsky, University of Bristol

Panel Discussion: How do we create commitment and trust in Science Communication?
• Lena Lid Falkman, Rhetoric Expert
• Emanuel Karlsten, Journalist
• Jesper Strömbäck, Media Scientist

14:30 Refreshments and mingling

15:00 Parallel workshops:

1. (Un)strategic communication?
Research and higher education should result in social development, welfare and competitiveness. How is this reflected in the institutions’ communication? We report on the current situation and discuss development opportunities.
Lars Niklasson, Dean of the University of Skövde
Moderator: Eva Regårdh, the Foundation for Strategic Research, Ulf Hall KK-Foundation.

2. Why are facts not sufficient to convince?
(Organised by the network FORSKOM)
Researchers’ own stories are increasingly important to communicate science and make research relevant. But what happens when the researcher is expected to be personal in order to touch the audience? How can we raise complex issues for discussion without falling into simplistic for-or-against-argument?
Anders Duus, Playwright
Björn Sandén, Chalmers
Caroline Jonsson, University of Gothenburg
Maria Osbeck, Stockholm Environment Institute
Moderators: Eva Krutmeijer and Ragnhild Larsson, FORSKOM

3. Scicomm Showcases!
Be inspired by research communication in our neighboring countries.
• Rakket 69 – Award-winning TV talent contest for young scientists
Terje Tuisk, Estonian Research Council
• Travel with Norwegian dialect train
Sidsel Flock Bachmann, Emmy Gram Lauvanger, the Norwegian Research Council
• NordicScience – Independent news on research in the Nordic countries
Vibeke Hjortlund, ScienceNordic

16:00 Change of venue

16:15 Plenary Session

Sofie Vanthournout, Director of Sense About Science Europe
How to stand up for science in polarised debates

Reetta Kettunen, Secretary General of the Committee for Public Information
Initiatives and Measures for an open and responsible science communication landscape in Finland

Jubilee – Science Communication Forum turns five years!

17:30 Conclusion

.